BIRMADUU GOSPEL MEDIA

SABQUUNAMTII WANGEELAA BIRMADUU

Ergaa Wangeelaa: (7:00AM |12:00PM | 8:00PM, PST) Duukabutummaa, Roobii (6:00PM | 9:00PM, PST) Jireenya Kiristiyaanaa S. Duraa  (7:00 AM|2:00PM |10:00PM)

Aariin yokan hadhaa'ummaan nama Waaqayyoo duratti qajeelina namaaf hin hojjetu.

Aariin yokan hadhaa'ummaan nama Waaqayyoo duratti qajeelina namaaf hin hojjetu.

Ergaa yeroo gabaabaa yeroo fannifamuu fi du’aa ka’uu ilaalchisee, keewssaa iyyuu madda aarii isa gooftaa Yesuusiin fannisiise. Yeroo waa’ee firdii fi du’atti dabarfamee kennamuu Yesuus Kiristoos Wangeela kessatti dubbifanu, waanta gurguddaa lamatu seenaa sana keessa mul’ata. Aarii geggessitoota...

Abdiin Dedeebi'uu

Abdiin Dedeebi'uu

Kiristiyaanni nama abdiiti jedhama. Jedhama duwwaas otuu hin taane, dubbiinsaa dhugaadha. Bu’aa fi ba’ii jireenyaa fi amantii keessatti, gadduu fi rakkina hundumaa garasittii gargaarsaa fi ayyaana Waqayyoon fuula keenyaa dura ilaaluu fi abdachuu dandeenya. Ilaalchi kun bu’uurri isaa miiraa fi...

Amala maatii Kiristiyaanaa

Amala maatii Kiristiyaanaa

Maatii Kiristiyaanaa jechuun maal jechuudha? Maatii warra kan biraatti maaltu adda baasa? Maatin Kirsityaanaa maati Waaqayyooti, fayyinaa fi araara Waaqayyo jala ka jiraattan fi deddebi’anii dha. (Ef. 2: 19) Warra, biyyaa lafaa, qulqullinaa fi araara Waaqayyoo jala hin jiranne hundumaa irra...

Waqayyoof waanti hin danda’amne hin jiru

Waqayyoof waanti hin danda’amne hin jiru

Yeroonn gooftaan Kenya Yesuus Kiristoos dhalatee, seenaa saba Isreal Kessaatti yeroon sun yeroo dukana’aa ture. Yerichii yeroo geggessitoonni amantii  manaa Waaqayyoo kan dhimmaa angoo namaa tajaajiluu fi albadhuummaan guute, yeroo sabbi  Israa’el ayyaana Waqayyoon jiraachuu fi fedha Waaqayyoo...

Tolchuu Harka Waaqayyoo

Tolchuu Harka Waaqayyoo

Waaqayyoo nu hundumaaf fuula isaatti carraa lamaffaa qaba. Hammamuu isa irraa hafagaannuu, yookaan isa haa dagannuu, yeroo nuti harka isaatti of laannu inni akka fedha isaatti nu tottolchuu fi nu qajeelfachuuf  yoom iyyuu amanaamaadha. Nuti tolcha harka Waaqayyooti. Inni immoo tolchaa fi...

Bartoota gooftaa Yesus ta’uun isatti qabamuu keessaa aragama.

Bartoota gooftaa Yesus ta’uun isatti qabamuu keessaa aragama.

  "Waana isin abboome yoo goottan isin firoota kooti" Yohn. 15:14 Lakkoobsa kana duraa Gooftaan Yesuus waa'ee ija godhachuu dubbata. Inni kan jedhuu, nammii gooftaa Yesuusitti qabamaee jiraatuu ijaa gaarii isaa Yesuus keessaa burquu akka qabatuu dubbata. Isattii qabamanee yoo jiraannee ija...

'Aduun Qajeelummaa Siif In Ba’a'

'Aduun Qajeelummaa Siif In Ba’a'

“Isin warra maqaa koo sodaattaniif garuu aduun qajeelummaa inni qarrii isaa fayyina of keessaa qabu isiniif in ba’a..” Milk. 4:2 Rajichi Milkiyaas dhaloota gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos dursee bareefama isaa gara dhumaatti guyyaan Waaqayyoo akka dhufu raajuun xumura. Barreefami kakuu moofaa...

Tolchuu Harka Waaqayyoo

Tolchuu Harka Waaqayyoo

Waaqayyoo nu hundumaaf fuula isaatti carraa lamaffaa qaba. Hammamuu isa irraa hafagaannuu, yookaan isa haa dagannuu, yeroo nuti harka isaatti of laannu inni akka fedha isaatti nu tottolchuu fi nu qajeelfachuuf  yoom iyyuu amanaamaadha. Nuti tolcha harka Waaqayyooti. Inni immoo tolchaa fi...

Easter Holiday: a Reminder of God’s Faithfulness to His Promises in Creating a New Reality.

Easter Holiday: a Reminder of God’s Faithfulness to His Promises in Creating a New Reality.

Easter is not one of the Holy days, but the epic of all Holy days that portrays God’s unconditional love fully expressed  at the expense of his suffering accepts the unrighteous and identifies with the forsaken.  It is the holy day which reminds us of God in His faithfulness to his promises in...

Addadummaa Wangelaa fi Amantii Abboota Keenyaa

Addadummaa Wangelaa fi Amantii Abboota Keenyaa

Yeroo tookko name tokko waa tookko nagaafate. Gaaffin isaa tarii kan  hedduun Kenya gaafanne turre yookaan gafachaa jiruudha. Innis waa’ee garaa garummaa amantii abbota keenya durii fi amantii Kiritiyaanaa gidduu jiru ture. Yeroo seeraa fi duudhaa abboota keenyaa seeraa fi duudhaa Macaafa...

 • Aariin yokan hadhaa'ummaan nama Waaqayyoo duratti qajeelina namaaf hin hojjetu.

  Aariin yokan hadhaa'ummaan nama Waaqayyoo duratti qajeelina namaaf hin hojjetu.

 • Abdiin Dedeebi'uu

  Abdiin Dedeebi'uu

 • Amala maatii Kiristiyaanaa

  Amala maatii Kiristiyaanaa

 • Waqayyoof waanti hin danda’amne hin jiru

  Waqayyoof waanti hin danda’amne hin jiru

 • Tolchuu Harka Waaqayyoo

  Tolchuu Harka Waaqayyoo

 • Bartoota gooftaa Yesus ta’uun isatti qabamuu keessaa aragama.

  Bartoota gooftaa Yesus ta’uun isatti qabamuu keessaa aragama.

 • 'Aduun Qajeelummaa Siif In Ba’a'

  'Aduun Qajeelummaa Siif In Ba’a'

 • Tolchuu Harka Waaqayyoo

  Tolchuu Harka Waaqayyoo

 • Easter Holiday: a Reminder of God’s Faithfulness to His Promises in Creating a New Reality.

  Easter Holiday: a Reminder of God’s Faithfulness to His Promises in Creating a New Reality.

 • Addadummaa Wangelaa fi Amantii Abboota Keenyaa

  Addadummaa Wangelaa fi Amantii Abboota Keenyaa


Sabquunmatii Birmaduu  tajaajila sabquunamtii Wangeelaa fi Hogbarruu Afaan Oromoo ti. Akaki keeynaa tajaajila tamsaasa Wangeelaa Afaan oromoo utubuu fi akkasumas tajaajila tamsaasa wangeelaa irratti bobaanii ka jiraan karaa meeshaa sabquunamtii hammayaa jajjabeessuu dha.

The Verse of the Day

An evangelical Afaan Oromoo media ministry that is committed to communicate the good news of Jesus Christ, that all people are offered forgiveness of sin freely on account of Christ, by faith in him, and draw new life from their identification with him.

Kitaaba Ijoolee, Haaraa

Kadhata gooftaan barsiise, hiika isaa waliin ijoolleef suuraa waliin kan qophaa'ee. Kitaaba kana ijoollee keessaniif yoo ajajachuu feetan ulaa kana tuqaa. Afaan Oromoon, ijoolleen akka saphaatti dubbifachuu fi hubachuu akka danda'anitti kitaabi kun Lub. Gammachuu Olanaan qophaa'e.