SABQUUNAMTII WANGEELAA BIRMADUU

ERGAA AYYAANAA


BARSIISA WANGEELAA AFAAN OROMOO KAN BATTALA DIDAMA.

Torbanitti si’a tokko battala digdamaaf barsiisa wangeelaa kan Lb. Gemechuu Olanaan qophaa’uu fuula kanatti argatu.

Akeeki vido kana, barsiisa wangeelaa kan sagalee Waaqayyolo irratti huda’e, mullisa wangeelaa, ergaa jajjabeessuu fi hubachiisuu kan of keessaa qabu amanatoota jireenya duukabuutummaa cimsuuf kan akeekaaudha.

Vidio haaraa fi kan darbe as gadii yookaan fuula you Tube keenya irratti gutummaati argachguu dandeessu.

 

Learn more

IJOO

Ibsaa Kee Ol Kaasii Ibsadhuu
Ibsaa Kee Ol Kaasii Ibsadhuu
“Namoonni hojii kee isa gaarii arganii abbaa keessan isa Waaqa irraaf ulfina akka kennaniif ifni keessan akkuma kanatti namoota duratti haa’ifu!” Mat. 5:16 Nuti ijoollee tasaa miti Waaqayyo akeekaan jireenya biyya lafaa kana keessa nu kaa’e. Jireenyi ilma namaa tasa hiiika tokko malee ardii kana irra hin kayyamne. Macaafa Qulqulluu irraa akkas jedha; “Ani Waaqayyo
Ittifufi dubbisi →

 

 

BEEKSISA

July 20-21, 2016: Ministers Consultation   and special workshop – on ‘The Role of Christian Church in Civil Society’, which mainly focuses on the advocacy role of the Church, especially in terms of human rights, justice and democratic formation. July 23-24, 2016 – Youth Conference,  July 21-24, 2016 – International Evangelistic Conference, Conference theme: Ephesians 4:1-5 (unity, harmony among believers, and life worthy of our calling)

Ittifufi Dubbisi